Integritetspolicy

Bakgrund

Vårt syfte är att verka som ett föredöme när det gäller en personcentrerad, evidensbaserad och högkvalitativ vård och omsorg med hjälp av konstens och kulturens positiva påverkan på hälsa och välbefinnande. När du bor i något av våra boenden innebär det att du stödjer detta syfte. För att kunna administrera din vistelse i våra boenden behöver vi registrera och behandla personuppgifter.

Våra boendes och deras anhörigas förtroende är vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för boendes och anhörigas personliga integritet. Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra boende och deras anhöriga anförtror oss på ett ansvarsfullt sätt.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla en god och kvalitativ service samt för uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla föreskrifter i lag samt för att utföra kund- och marknadsföringsanalyser.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Därför har vi upprättat denna policy. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Solhaga Vårdhem AB, eller av någon annan för Solhaga Vårdhem AB:s räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda boende- och anhöriguppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter som registrerad.

Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Som personuppgifter räknas sådan information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt lag eller avtal. Dina personuppgifter behandlas vidare endast så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter vi har gentemot den registrerade eller den längre tid som kan komma att krävas enligt de regler och direktiv som gäller för tillhandahållandet av den vård och omsorg som vi tillhandahåller.

Nedan följer exempel på personuppgifter som vi behandlar;

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Faxnummer
  • Födelsedatum
  • Kön
  • Titel
  • Anhöriguppgifter

Andra typer av personuppgifter som vi också behandlar är så kallade känsliga personuppgifter som handlar om de boendes hälsa och livsberättelser.

Behandling av personuppgifter

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Det gör vi genom att inhämta uttryckligt samtycke i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag eller avtal.

När det gäller våra boende kan uppgifter även samlas in från anhöriga, kommun, stadsdelsförvaltning samt från annan hälso- och sjukvårdsinstans. Från kommun eller stadsdelsförvaltning kan uppgifter samlas in rörande trygghetslarm eller annat stöd i hemmet. Vi har även skyldighet att i förekommande fall lämna ut uppgifter till kommun, stadsdelsförvaltning samt annan hälso- och sjukvårdsinstans.

Alla patientuppgifter hanteras i enlighet med Patientdatalagen. Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. behandling), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Information inför behandling av personuppgifter

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Den registrerades rättigheter

Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi sparar om dig och hur vi behandlar dessa. Du kan när som helst kontakta oss och uppdatera dina kontaktuppgifter eller tacka nej till vidare utskick via e-post eller annan kommunikation som inte rör din administration av vård och omsorg eller när det gäller anhöriga, behov av kontakt. Du kan när som helst begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras. Som anhörig till boende hos oss kan du begära att dina personuppgifter raderas genom att kontakta ansvarig verksamhetschef i respektive boende.

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

För det fall du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet). Denna rätt omfattar dock endast uppgifter som du själv har delat med oss.  

Säkerhetsåtgärder

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Alla patientuppgifter hanteras i enlighet med Patientdatalagen.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter till tredje part i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Överföring av personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part och där så krävs upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att uppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Inom verksamheten kan personuppgifter till exempel komma att överföras till kommun, stadsdelsförvaltning samt annan hälso- och sjukvårdsinstans.

Ansvar

Solhaga Vårdhem AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. 

Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på dataskyddsombud@temabo.se. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera det klagomål du lämnat kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta Temabokoncernens dataskyddsombud på dataskyddsombud@temabo.se eller via post till:

Temabo koncernen, Dataskyddsombud
Brunnsgatan 26
111 38 Stockholm

Om du har frågor eller i förekommande fall vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga för Temabokoncernen, är du välkommen att kontakta kvalitetsavdelningen på kvalitet@temabo.se eller via post till:

Temabo koncernen, Kvalitet
Brunnsgatan 26
111 38 Stockholm

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras särskilt.