För närstående

solhaga-kortlekNärstående och anhöriga

Närstående är en viktig resurs för den enskildes liv, givetvis utifrån samtycke från den enskilde. I relationen med närstående utgår vi från vår salutogena värdegrund, precis som vi gör med boende och medarbetare. Vi har en regelbunden kontakt med närstående. Boende och närstående ska delta i utformningen av omsorgen och vi bjuder in närstående att medverka i olika forum för planering, uppföljning och utveckling.

Förståelse för närståendes situation

När någon flyttar är det vanligt att situationen kring den enskilde och närstående ändras. Förståelse för närståendes situation är grundläggande i vår verksamhet. Att finnas till hands, att aktivt lyssna, att uppmuntra, att trösta.

Delaktighet skapar samhörighet

Vid upprättande av genomförandeplan eller vårdplan är det en fördel om den närstående är delaktig, givetvis utifrån samtycke från enskilde. Kontaktpersonen upprättar plan tillsammans med enskilde och närstående efter samtycke. Kontaktmannen håller också närstående informerade efter överenskommelse.

Tillgänglighet och dialog

Vi vill att närstående lätt ska kunna nå oss och lämnar därför vid första kontakten en information med namn och telefonnummer till sjuksköterska och verksamheten. Personal är nåbar dygnet runt. Närstående kan ges möjlig till övernattning, i mån av plats och möjlighet till lunch eller annan måltid, till självkostnadspris.

Enskilda samtal

Medarbetare finns till hands för närstående, också som vid vård i livets slut. Närstående erbjuds tid för enskilda samtal med sjuksköterska.

Synpunkt och klagomål

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. Har du idéer, synpunkter eller klagomål vill vi att du hör av dig till oss. Muntligen, per telefon eller skriftligen.